Warunki przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej «Polityką prywatności») została opracowana zgodnie z prawem Republiki Białorusi «O informacji, informatyzacji i ochronie informacji», innymi przepisami Republiki Białorusi i ma zastosowanie do wszystkich informacji, które https://zrobim.pl/, mogą uzyskać o Użytkowniku w trakcie korzystania z serwisu.

1. DEFINICJA POJĘĆ

1.1. W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące pojęcia:
1.1.1. «Strona internetowa» — strona internetowa https://zrobim.pl/
1.1.2. «Administracja Serwisu» — upoważnieni pracownicy zarządzający witryną działający w imieniu Robim Arсhitects Sp. z oo NIP 5 214 019 608, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także ustalają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) dokonywane na danych osobowych .
1.1.3. «Dane osobowe» oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (przedmiotu danych osobowych).
1.1.4. «Przetwarzanie Danych Osobowych» - dowolna czynność (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywana z wykorzystaniem lub bez użycia środków automatyzacji na danych osobowych, obejmująca gromadzenie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcję, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.5. «Poufność danych osobowych» — wymóg obowiązkowy dla Administracji strony internetowej lub każdej innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby nie dopuścić do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub dostępności innej podstawy prawnej.
1.1.6. «Użytkownik Serwisu» (zwany dalej Użytkownikiem) — osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca z Serwisu .
1.1.7. «Pliki cookie» — niewielki fragment danych wysyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieciowego w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę danej witryny internetowej.
1.1.8. «Adres IP» — unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej oparty na protokole IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu.
2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może przejść poprzez odnośniki znajdujące się w Serwisie.
2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje prawidłowości danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji serwisu w zakresie nieujawniania i zapewnienia reżimu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na żądanie Administracji serwisu podczas wypełniania formularza kalkulacji kosztów prac Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Firma «Art Studio «Zrobim» na stronie internetowej lub podczas wykonywania innych czynności za pośrednictwem strony internetowej.
3.2. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności, podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kalkulację kosztów prac Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością «Art Studio «Zrobim» lub wykonanie innych czynności na Witrynie i może zawierać następujące informacje:
3.2.1. nazwa Użytkownika;
3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;
3.2.3. adres poczty elektronicznej (e-mail);
3.2.4. miasto, kraj Użytkownika;
3.3. Strona internetowa chroni dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu («piksel»):
— adres IP;
— informacje zawarte w plikach cookies;
— informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym wyświetlanie reklam);
— czas dostępu;
— adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;
— polecający (adres poprzedniej strony).
3.3.1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak dostępu do części serwisu wymagających autoryzacji.
3.3.2. Strona internetowa zbiera statystyki dotyczące adresów IP osób odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych oraz kontroli legalności płatności finansowych.
3.4 Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nieupowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w klauzulach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Administracja serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celach:
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu.
4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, obejmujące przesyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z serwisu, świadczenia usług, przetwarzanie żądań i wniosków Użytkownika.
4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienckiego i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu.
4.1.7. Udostępnianie Użytkownikowi jego zgody, newsletterów i innych informacji w imieniu serwisu.
4.1.8. Prowadzenie działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
4.1.9. Zapewnienie dostępu Użytkownika do witryn lub usług partnerów witryny w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informatycznych danych osobowych, z wykorzystaniem środków automatyzacji lub bez użycia takich środków.
5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe pracownikom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością «Art Studio «Zrobim» wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w serwisie.
5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Republiki Białorusi wyłącznie na podstawie i w trybie określonym przez ustawodawstwo Republiki Białorusi.
5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja serwisu poinformuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
5.5. Administracja serwisu podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich.
5.6. Administracja Serwisu wraz z Użytkownikiem podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1.1. Podaj informację o danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu.
6.1.2. Aktualizować, uzupełniać podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
6.2. Administracja serwisu ma obowiązek:
6.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.2. Zapewnić zachowanie poufności informacji poufnych, nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem klauzul 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony takich informacji w istniejącym obrocie handlowym.
6.2.4. Zablokuj dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od chwili złożenia wniosku lub żądania Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia nierzetelnych danych osobowych lub działania niezgodne z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.
7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje poufne:
7.2.1. stały się własnością publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. został otrzymany od strony trzeciej przed momentem jego otrzymania przez Administrację strony internetowej.
7.2.3. zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed wystąpieniem do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów powstałych w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją serwisu konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji powiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.
8.3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie przekazany organowi sądowemu do rozpatrzenia zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białorusi.
8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administracją strony internetowej stosuje się obowiązujące ustawodawstwo Republiki Białorusi.

9. WARUNKI DODATKOWE

9.1. Administracja serwisu ma prawo dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.
9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia w serwisie, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.
9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres e-mail Administracji serwisu: info@zrobim.pl .
9.4. Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie https://zrobim.pl/privacy-policy .